Ogólne Warunki Handlowe - Vispronet®

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Vispronet® jest marką oraz przedsiębiorstwem firmy Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG jak również firmy Flag Alliance®. Poniższe postanowienia obowiązują w przypadku wszystkich kontaktów handlowych Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG. Jedynie firma Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG, Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, Niemcy (zwana poniżej Vispronet®) jest stroną umowy w przypadku wszelkich czynności prawnych. Ogólne warunki handlowe, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami lub od nich odbiegają, nie są uznawane; jednocześnie zaprzecza się ich obowiązywaniu. Dodatkowe zastrzeżenia umowne obowiązują wyłącznie po ich uprzednim potwierdzeniu w formie pisemnej. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych postanowień są tylko tacy w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego; natomiast konsumentami są tylko tacy w rozumieniu § 13 kodeksu cywilnego.

 

§ 2 Oferta oraz zawarcie umowy

 1. Zamówienie złożone przez zleceniodawcę stanowi najpierw, do momentu jego ewentualnego wycofania, ofertę wiążącą dla Vispronet® do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie towarów znajdujących się w koszyku produktów.

 2. Poprzez przesłanie zamówienia zleceniodawca uznaje warunki handlowe obowiązujące dla sklepu internetowego za właściwe.

 3. Vispronet® potwierdza wpłynięcie zamówienia złożonego przez zleceniodawcę poprzez potwierdzenie zamówienia wyświetlanego bezpośrednio potencjalnemu zleceniodawcy w sklepie internetowym. Nie oznacza to jednak jeszcze przyjęcia przez Vispronet® oferty umowy zleceniodawcy. Służy jedynie poinformowaniu zleceniodawcy, że zamówienie oraz szczegóły go dotyczące wpłynęły do Vispronet®. Oświadczenie o przyjęciu oferty umowy następuje bezpośrednio, najpóźniej jednak w ciągu 48 godzin, poprzez przesłanie zleceniodawcy potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną.

 4. Znajdujące się w sklepie internetowym rysunki, ilustracje, wymiary, masy opisują istotne cechy towaru oraz świadczenia. Odstępstwa, które mają miejsce na podstawie prawnych wytycznych lub przedstawiają ulepszenia techniczne, jak również zastąpienie przez równowartościowe produkty są dopuszczalne, jeśli nie wpływa to na użyteczność w celu przewidzianym umową i gdy możliwe jest ich zastosowanie także z uwzględnieniem interesów użytkownika dla innej części umowy.

 5. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: w przypadku zleceń obejmujących dostawę do osób trzecich i/lub na rachunek osób trzecich, zarówno zamawiający jak i osoba trzecia oraz/lub odbiorca rachunku zawsze funkcjonują jako zleceniodawca firmy Vispronet®. Zamawiający zapewnia w takim przypadku, że dysponuje zgodą innego partnera umowy dotyczącą takiego zlecenia także na jego koszt.

 6. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: w przypadku późniejszej zmiany rachunku na życzenie zamawiającego na innego odbiorcę rachunku oznacza to milczące przystąpienie do długu tego odbiorcy rachunku. Wraz z udzieleniem takiego zlecenia zamawiający zapewnia także milcząco, że istnieje w tym zakresie zgoda odbiorcy rachunku.

 7. Zawarcie umowy następuje wyłącznie w języku polskim. Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Niezależnie od wymienionego wyżej wyboru prawa konsumenci z miejscem zwyczajowego pobytu za granicą zawsze mogą powoływać się na prawo kraju, w którym znajduje się ich miejsce zwyczajowego pobytu i od którego, według przepisów tego kraju, nie można odbiegać w drodze porozumienia.

 8. Po zawarciu umowy zleceniodawca nie może rościć sobie prawa do zmiany jego danych zamówienia. Jeśli Vispronet® przyjmie jednak życzenie wprowadzenia zmiany, może to prowadzić do powstania dodatkowych kosztów dla zleceniodawcy.

 9. Vispronet® zastrzega sobie prawo do odrzucenia zleceń i do wypowiadania zawartych już umów ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w przekazanych danych do druku zostanie rozpoznana treść naruszająca niemiecki i europejski porządek prawny oraz podstawowe wartości etyczne.

 10. Vispronet® zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie w stosunku do wszystkich złożonych przez siebie ofert oraz kosztorysów jak również rysunków, ilustracji, zdjęć, prospektów, katalogów, wzorów, modeli i innych materiałów jak i narzędzi, przekazanych do dyspozycji zleceniodawcy. Bez wyraźnej zgody ze strony firmy Vispronet® zleceniodawca nie może udostępniać tych przedmiotów jako takich czy też pod względem treści czy też częściowo osobom trzecim, ujawniać ich, używać ich samemu lub poprzez osoby trzecie lub kopiować. Na żądanie firmy Vispronet® zleceniodawca powinny jest zwrócić jej te przedmioty w całości oraz zniszczyć ewentualnie sporządzone kopie, jeśli nie potrzebuje ich podczas swoich zwyczajowych działań lub jeśli negocjacje nie prowadzą do zawarcia umowy.

 

§ 3 Ceny i zmiany cen

 1. Obowiązują ceny podane w momencie złożenia zamówienia.

 2. Wszystkie wymienione ceny są cenami obowiązującymi z zastrzeżeniem iż w momencie przekazania zamówienia wszystkie wprowadzone dane nie zostaną zmienione i nastąpi ich przekazanie. Dane do druku są to dane, które znajdują się na stronie internetowej firmy Vispronet® w zakładce Menu „Dane do druku“.

 3. Ceny wymienione na stronach produktu są podane zarówno jako ceny brutto (z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT) jak i ceny netto (bez uwzględnienia ustawowego podatku VAT). Nie zawierają jednak kosztów wysyłki zwłaszcza za transport, przesyłkę pocztą, ubezpieczenie, cło, opakowanie i innych tego rodzaju kosztów. Te koszty w zakresie opakowania i przesyłki są naliczane osobno i ponoszone przez zleceniodawcę. Są one wykazywane osobno.

 4. Dodatkowe koszty związane z późniejszymi zmianami, które powstały z polecenia zleceniodawcy, są wyliczane dodatkowo przez Vispronet®. Późniejszymi zmianami są także powtórne odbitki próbne, których żąda zleceniodawca z uwagi na nieznaczne odstępstwo od wzoru.

 5. Dalsze koszty powstają podczas opcjonalnej profesjonalnej kontroli danych, która obejmuje 15-minutowy czas obróbki. Czas obróbki wykraczający poza ten okres czasu jest rozliczany dodatkowo.

 6. W przypadku zmiany czasu dostawy ze standardowego na ekspresowy lub z dnia na dzień powstają dodatkowe koszty, które mogą prowadzić do podwyższenia cen produktów oraz wysyłki. Ponadto podczas dostawy za granicę na obszarze UE czy też poza UE mogą powstać dodatkowe koszty względnie koszty przesyłki i cła (patrz § 4. Płatność).

 7. Dostarczenie dostawy odbywa się, jeśli nie ustalono inaczej, między godz. 08:00 a 20:00, tak że jeśli nie zastano zleceniodawcy pod adresem dostawy, wówczas kosztami poniesionymi za drugą i trzecią próbę doręczenia obciążany jest dodatkowo zleceniodawca, jeśli po stronie firmy Vispronet® powstaną z tego tytułu dodatkowe koszty. Tak samo koszty powstałe z tytułu odesłania w przypadku braku możliwości doręczenia stanowią osobne obciążenie, jeśli zleceniodawca odpowiada za brak możliwości doręczenia.

 

§ 4 Płatność

 1. Zleceniodawca jest informowany o dostępnych i wybranych rodzajach płatności w trakcie procesu składania zamówienia.

 2. Jeśli z rodzaju płatności nie wynika inaczej, płatność powinna nastąpić natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia bez potrąceń na jedno z podanych tam kont. (§ 10 ust. 2 tych OWH obowiązuje w sposób analogiczny)

 3. Obciążenie konta zleceniodawcy następuje, za wyjątkiem rodzaju płatności „faktura“, natychmiast wraz z zakończeniem składania zamówienia, najpóźniej jednak wraz z przesłaniem potwierdzenia zlecenia. Faktury są udostępniane zleceniodawcy w formie elektronicznej (plik PDF) i przesyłane jako załącznik drogą mailową.

 4. Jeśli zleceniodawcą jest przedsiębiorca z siedzibą za granicą na obszarze UE, czyli na pozostałym terenie wspólnoty, oraz dysponuje on ważnym numerem NIP-UE, wówczas faktura wystawiana jest bez podatku VAT. Jeśli zleceniodawcą jest przedsiębiorca z siedzibą za granicą poza terenem UE, czyli w krajach spoza UE, wówczas faktura jest wystawiana bez naliczania podatku VAT tylko wtedy, gdy dostawa firmy Vispronet® odbywa się bezpośrednio za granicę lub zleceniodawca wykaże przewóz towaru za granicę. W przypadku podania nieprawdziwych danych NIP-UE przedsiębiorca jest obciążany utraconym podatkiem.

 5. Jeśli zleceniodawcą jest przedsiębiorca i przy składaniu zamówienia podał ważny NIP-UE, oświadcza on niniejszym wyraźnie, że podany numer NIP-UE obowiązywać ma w przypadku wszystkich zamówień, także kolejnych. Zleceniodawca zapewnia wyraźnie, że podany przez niego NIP-UE jest ważny w momencie składania zamówienia. Zasada ta obowiązuje do czasu, gdy do firmy Vispronet® wpłynie zgłoszenie w formie pisemnej informujące o tym, że NIP-UE nie może już być stosowany. Jeśli NIP-UE jest nieważny, wówczas nie odbywa się uprzywilejowana pod względem podatkowym dostawa firmy Vispronet® do zleceniodawcy. Ewentualne dodatkowe koszty firmy Vispronet® za poinformowania zleceniodawcy o braku ważności jego NIP-UE oraz innych tego typu danych, powinny zostać zwrócone przez zleceniodawcę.

 6. Zleceniodawca może potrącić jedynie bezsporne oraz prawomocnie stwierdzone wierzytelności lub skorzystać z prawa zatrzymania.

 

§ 5 Dokumentacja zamówienia, dane do druku, zapisywanie, zezwolenie oraz obowiązek kontroli

 1. Vispronet® zapisuje tekst umowy i przesyła zleceniodawcy dane zamówienia drogą mailową. Na danym portalu klienta istnieje możliwość wglądu do poprzednich zamówień.

 2. Vispronet® realizuje wszystkie zlecenia, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej (np. listem przesłanym drogą pocztową, telefaksem czy E-mailem), na podstawie danych do druku dostarczonych czy też przekazanych przez zleceniodawcę. Dane powinny być dostarczone w podanych przez Vispronet® formatach pliku oraz danych do druku. Należy obowiązkowo zwrócić uwagę na treści kart danych jak i dokonać sprawdzenia pod kątem ortografii oraz układu stron. Ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów na wydrukach powstałych na skutek istnienia błędnych danych do druku ponosi wyłącznie zleceniodawca. W przypadku odmiennych formatów pliku Vispronet® nie może zagwarantować zleceniodawcy bezbłędnej usługi, chyba że firma Vispronet® zezwoliła w formie pisemnej na dany format. Zleceniodawca odpowiada w pełnym zakresie za poprawność tych danych, także gdy istnieją błędy powstałe podczas przesyłania danych lub błędy nośników danych, za które jednak nie odpowiada Vispronet®.

 3. Zleceniodawca ma do dyspozycji dwie możliwości sprawdzenia jego danych do druku w rozumieniu wytycznych przez Vispronet® (patrz strona internetowa Vispronet®, w zakładce „dane do druku”). W ramach bezpłatnej, zawartej zawsze standardowej kontroli danych dane do druku są sprawdzane tylko pod kątem ich ogólnej gotowości do druku. W ramach dodatkowo płatnej profesjonalnej kontroli danych sprawdzane są dodatkowo marginesy, kolory niestandardowe, grubość linii jak również przeprowadzana jest zaawansowana kontrola pod kątem jakości danych do druku w celu uzyskania optymalnego wydruku. Dokładny zakres standardowej oraz profesjonalnej kontroli danych znajduje się na stronie internetowej firmy Vispronet® w zakładce „dane do druku”.

 4. Jeśli dane do druku są błędne, zleceniodawca jest o tym informowany drogą mailową. Ten jest następnie zobowiązany do udostępnienia firmie Vispronet® w trybie natychmiastowym, najpóźniej w przeciągu czterech tygodni, bezbłędnych danych do druku lub do zlecenia za dodatkową opłatą (profesjonalna kontrola danych) przygotowania gotowych do druku danych do druku. Jeśli zleceniodawca nie wykona tych kroków, wówczas Vispronet® może według własnego uznania anulować umowę. (§ 10 ust. 2 tych OWH obowiązuje w sposób analogiczny)

 5. Na wypadek przesłania materiałów za pomocą nośnika danych lub przez Internet, zleceniodawca musi przed przesłaniem zastosować aktualne programy antywirusowe. Zleceniodawca odpowiada za to, że nośniki danych lub pliki nie zawierają wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków lub podobnych szkodliwych programów komputerowych.

 6. Dane udostępnione firmie Vispronet® w celu wykonania zlecenia, zwłaszcza te mieszczące się na nośnikach danych (CD, DVD itd.) jak również inna dokumentacja dot. zlecenia nie są zasadniczo odsyłane do zleceniodawcy, chyba że w tym zakresie oraz w zakresie dodatkowych kosztów zostało zawarte osobne porozumienie.

 7. Cała dokumentacja dot. zlecenia jest przechowywana w formie danych produkcyjnych maksymalnie przez okres 365 dni w celu ich wykorzystania w przypadku ewentualnego powtórzenia zlecenia. Zleceniodawcy nie przysługują jednak roszczenia co do takiego przechowywania. Za zabezpieczenie danych odpowiada wyłącznie zleceniodawca.

 

§ 6 Reklama, wykorzystanie jako referencje, prawo korzystania

 1. Zleceniodawca przyznaje Vispronet® nieodpłatne i przestrzennie oraz czasowo nieograniczone prawo do korzystania z egzemplarza obowiązkowego, który został wykonany przez Vispronet® na koszt własny, do każdego zlecenia.

 2. Prawo to wyczerpuje się w taki sposób, że Vispronet® wedle własnego uznania, a także bez wyraźnej zgody zleceniodawcy może zachować egzemplarz obowiązkowy – który został wykonany na własny koszt – po wykonaniu zlecenia jako wzór i korzystać z niego w celach referencyjnych – włącznie z ewentualnym udostępnieniem do wiadomości osób trzecich.

 3. Prawo do korzystania w celach referencyjnych ogranicza się w tym przypadku do wspomnienia, zilustrowania oraz przedstawienia w inny sposób egzemplarza obowiązkowego w różnych mediach i publikacjach, włącznie z Internetem.

 4. Niniejsze uregulowanie nie znajduje zastosowania, jeżeli zleceniodawca jest odsprzedającym albo jednoznacznie nie zgodził się na wykorzystanie egzemplarza obowiązkowego w charakterze obiektu referencyjnego. W tym przypadku przed jego wykorzystaniem przez Vispronet® konieczne jest uzyskanie osobnej zgody.

 

§ 7 Czas dostawy i świadczenia, obszar dostawy oraz wskazówki co do zastosowania

 1. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: Z chwilą wysłania towaru, ryzyko pogorszenia i/albo przypadkowego zaginięcia dostawy przechodzi na zleceniodawcą, gdy tylko przesyłka zostanie przekazana spedytorowi, przewoźnikowi lub innym konkretnym osobom trzecim, które zostały wyznaczone do realizacji wysyłki.

 2. Jeżeli natomiast zleceniodawcą jest konsument, wtedy przejście ryzyka następuje dopiero z chwilą przekazania mu towaru.

 3. Nie wysyłamy przesyłek do skrytek pocztowych. Realizacja wysyłek odbywa się wyłącznie poprzez punkty odbioru UPS Access Point™ i jest dostępna w procesie zamawiania.

 4. Zleceniodawca ma możliwość do nieodpłatnego usunięcia opakowań użytych do wysyłki u partnera odpowiadającego za usuwanie odpadów albo bezpośrednio u Vispronet®. Przyjmowanie zwracanych opakowań zlecono firmie NERU GmbH & Co. KG, Neschwitzer Str. 66, 01917 Kamenz, Niemcy.

 5. Terminy dostawy podane przez Vispronet® w ramach zlecenia uwzględniają wewnętrzny czas produkcji oraz zewnętrzny czas wysyłki.

 6. Wszystkie informacje Vispronet® dotyczące czasu i terminów dostaw obowiązują tylko w przypadku terminowego udostępnienia wolnych od błędów danych do drukowania przez zleceniodawcę, a także przy „płatności z góry”, z zastrzeżeniem wpływu zapłaty.

 7. Jako terminy dostawy rozumie się dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy właściwych miejscowo dla siedziby Vispronet®.

 8. Podczas jednej wysyłki na większą liczbę adresów, koszty wysyłki oblicza się na podstawie ilości podanych adresów odbiorców.

 9. Każdorazowo możliwy jest wybór tylko jednego czasu dostawy na zlecenie („standard”, „ekspres” albo „z dnia na dzień”). Jeżeli w koszyku towarów znajduje się więcej pozycji z różnymi czasami dostaw, można wybrać tylko najdłuższy czas dostawy.

 10. Nie istnieje żadne roszczenie co do udostępnienia konkretnego terminu dostawy, w szczególności zaś nie istnieje ono w stosunku do sposobu dostawy „z dnia na dzień”. Ponadto czas dostawy „z dnia na dzień” co do zasady nie jest oferowany dla sitodruku.

 11. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: W przypadku niedotrzymania czasu dostawy, który wyraźnie został potwierdzony przez Vispronet® na piśmie jako wiążący, obowiązek odszkodowawczy Vispronet® ogranicza się do wysokości wartości zlecenia. Dalej idące roszczenia zleceniodawcy są wykluczone, chyba że przekroczenie czasu dostawy, który został na piśmie potwierdzony przez Vispronet® jako wiążący, spowodowane było umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez Vispronet®. Nie narusza to jednak prawa zleceniodawcy do dowodzenia powstania większej szkody ani prawa Vispronet® do dowodzenia powstania mniejszej szkody. Nie narusza to także prawa stron do ewentualnego rozwiązania umowy. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: Po przekroczeniu umówionego terminu dostawy, zleceniodawca może odstąpić od umowy i/albo domagać się odszkodowania zamiast świadczenia dopiero po upływie wyznaczonego przez niego dodatkowego terminu – nie krótszego niż 14 dni – na spełnienie świadczenia albo na ponowne wykonanie świadczenia. Jeżeli w wyniku zaistnienia okoliczności, za które Vispronet® nie ponosi odpowiedzialności, doszło opóźnienia w wykonaniu lub dostarczeniu zamówienia lub gdy stało się to w ogóle niemożliwe, Vispronet® nie odpowiada w takich wypadkach. Do takich okoliczności należą w szczególności zmiany, brak lub spóźnione przekazanie niezbędnych danych do druku, dokumentów oraz ilustracji. Ponadto do tych okoliczności należą również awarie – tak w zakładzie Vispronet®, jak i w zakładach kooperantów oraz spedytorów – na przykład strajk, lokaut, a także inne wypadki wystąpienia siły wyższej.

 12. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: W obrocie między przedsiębiorcami Vispronet® przysługuje prawo zatrzymania dostarczonych przez zleceniodawcę matryc drukarskich, manuskryptów, surowców i pozostałych przedmiotów, nawet w przypadku wyraźnego uzgodnienia co do przechowania i/albo odesłania tych przedmiotów należących do zleceniodawcy, zgonie z § 369 kodeksu handlowego, aż do kompletnego spełnienia wszystkich wymagalnych należności wynikających ze stosunku handlowego.

 13. Dostawy odbywają się na całym świecie, za wyjątkiem konkretnych krajów. Ponadto Vispronet® może również odmówić dostawy do konkretnego kraju lub rejonu, jeżeli dostawy odmówią osoby trzecie (DHL, UPS etc.). Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Vispronet® w zakładce menu „wysyłka”.

 14. Wskazówki co do zastosowania
  Sprawdzenie i ewentualne stworzenie wszystkich technicznych i prawnych, w tym szczególnie z zakresu prawa budowlanego, wymogów co do zastosowania produktów Vispronet®, jest obowiązkiem spoczywającym tylko i wyłącznie na zleceniodawcy. Vispronet® nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie ani też nie odpowiada za to czy produkty Vispronet® nadają się do realizacji zamierzonego przez zleceniodawcę celu, chyba że jest to wynikiem umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania Vispronet®. Wyłącza się również odpowiedzialność Vispronet® z powodu nieprzestrzegania konkretnych warunków zastosowania przez zleceniobiorcę albo w wyniku nierzeczowego i nieprawidłowego montażu danego produktu przez tegoż, chyba że jest to wynikiem umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania ze strony Vispronet®. Produkty Vispronet® podlegają różnym wpływom pogodowym i środowiskowym, w szczególności przy zastosowaniu na zewnątrz. To, a także rodzaj produktu (np. jego powierzchnia, materiał, konfekcja, technologia montażowa) mają decydujący wpływ na warunki dotyczące właściwego i bezpiecznego zastosowania danego produktu, a także w szczególności na jego trwałość. Tak samo nie jest możliwe zagwarantowanie nierdzewności chromowanych części w przypadku użytku zewnętrznego. Dlatego Vispronet® zaleca skorzystanie z usług projektanta, który zna lokalne uwarunkowania i warunki pogodowe, w celu zminimalizowania wspomnianych wcześniej niemożliwych do przewidzenia zdarzeń. Zleceniodawca powinien zasadniczo zażądać udostępnienia zaleceń konfekcyjnych i montażowych Vispronet® przed udzieleniem zlecenia. Gwarancja produktowa Vispronet® ogranicza się do ograniczonej czasowo wytrzymałości na rozrywanie, odporności na światło oraz do tego, że produkt nadaje się do prania – każdorazowo w warunkach laboratoryjnych.

 

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. Do chwili całościowej zapłaty towary pozostają władnością Vispronet®.

 2. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: Zleceniodawca może zbyć towar tylko w ramach przepisowych stosunków handlowych, o ile jego stosunki majątkowe nie ulegną pogorszeniu. Zleceniodawca odstępuje na rzecz Vispronet® swoje żądania wraz ze wszystkimi prawami zależnymi wynikającymi z dalszego zbycia towaru będącego przedmiotem zastrzeżenia. W celu dochodzenia roszczeń zleceniodawca musi udzielić Vispronet® wszystkich niezbędnych informacji, a także zezwolić na ich sprawdzenie.

 3. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: Firma Vispronet® jest uprawniona do odstąpienia od umowy i żądania wydania towaru będącego przedmiotem zastrzeżenia, gdy zleceniodawca narusza postanowienia umowy – w szczególności zaś, gdy zalega z płatnością.

 4. Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązujące jest co następuje: W przypadku przetwarzania lub obrabiania towarów dostarczonych przez Vispronet®, których właścicielem jest Vispronet®, zgodnie z § 950 kodeksu cywilnego należy uznać Vispronet® za producenta. Ponadto Vispronet® zachowuje prawo własności na każdym etapie obróbki wyrobów. Jeżeli osoby trzecie biorą udział w przetwarzaniu lub obróbce, wtedy firma Vispronet® ograniczona zostaje udziału we współwłasności w wysokości wartości rachunku za towar będący przedmiotem zastrzeżenia. Nabyta w ten sposób własność uważana jest za własność stanowiącą przedmiot zastrzeżenia.

 

§ 9 Rękojmia

9.1 Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest konsument, obowiązujące jest co następuje:

 1. W stosunku do wszystkich towarów ze sklepu internetowego Vispronet® istnieją ustawowe prawa w zakresie rękojmi.

9.2 Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązują następujące ustępy od 1 do 13:

 1. Termin przedawnienia praw wynikających z praw zleceniodawcy co do rękojmi wynosi 1 rok od chwili wysłania przesyłki albo – gdy konieczny jest odbiór – od chwili odbioru. Niniejsze ułatwienie przedawnienia nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności Vispronet® za działanie umyślne, rażące niedbalstwo albo w przypadkach, w których w sposób podstępny przemilczano wady lub przejęto gwarancję za stan towaru. Nie obowiązuje ono również w przypadku odpowiedzialności Vispronet® za naruszenie życia, ciała oraz zdrowia, a także nie obowiązuje w razie odpowiedzialności za inne szkody, o ile te szkody są wynikiem umyślnego naruszenia obowiązków albo rażącego niedbalstwa Vispronet® lub pomocników, którym firma Vispronet® powierzyła wykonanie zobowiązania.

 2. Zleceniodawca albo wyznaczona przez niego osoba trzecia, ma obowiązek rzetelnego sprawdzenia towaru po jego otrzymaniu pod kątem jego zgodności z umową. Szkody transportowe należy natychmiast zgłosić spedytorowi albo – jeżeli okaże się to niemożliwe – niezwłocznie poinformować o tym fakcie Vispronet® na piśmie (np. listem wysłanym na poczcie, faksem albo E-mailem). Towar zostaje uznany za niewadliwy, jeżeli w ciągu 8 dni od odbioru przedmiotu dostawy nie zgłoszono Vispronet® na piśmie (np. listem wysłanym na poczcie, faksem albo za E-mailem) zawiadomienia o jego oczywistej wadzie. Na żądanie Vispronet® reklamowany przedmiot dostawy, włącznie z opakowaniem, ma zostać udostępniony do oględzin u zleceniodawcy albo odesłany do Vispronet®. Opakowania noszące znamiona szkód transportowych należy zachować w celach dowodowych.
  Wspomniany wyżej obowiązek sprawdzenia dotyczy również przesłanych do korekty wyrobów wstępnych i półproduktów, w szczególności zaś przekazanych drogą pisemną lub elektroniczną odbitek korektorskich itp. Ryzyko ewentualnych błędów przechodzi na zleceniodawcę z chwilą udzielenia zezwolenia na druk albo produkcję, o ile nie chodzi o błędy, które powstały w późniejszym procesie produkcyjnym, które mogły zostać zauważone i które to powstały wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Vispronet®. Powyższe obowiązuje dla wszystkich pozostałych oświadczeń zezwalających zleceniodawcy.

 3. W przypadku uprawnionego zawiadomienia o wadzie, Vispronet® przysługuje prawo do wykonania poprawki lub dostarczenia niewadliwego towaru zastępczego. W tym przypadku Vispronet® rekompensuje niezbędne koszty najkorzystniejszej drogi wysyłki; powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli koszty ulegają podwyższeniu, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce użytkowania, które wynikałoby z przesłanek umownych. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy lub pomniejszenia ceny sprzedaży w stosownym zakresie, jeżeli wykonanie poprawki wielokrotnie się nie powiodło. Ponadto ma on również prawo do wspomnianego wcześniej odstąpienia od umowy lub pomniejszenia ceny sprzedaży, gdy wykonanie poprawki lub dostarczenie towaru zastępczego okazało się być niemożliwe, niewykonalne albo gdy doszło do nieadekwatnej zwłoki w tym zakresie. We wszystkich procesach produkcyjnych nie dopuszcza się możliwości zakwestionowania nieznacznych odstępstw od oryginału. Dotyczy to w szczególności nieznacznych odstępstw kolorystycznych między dwoma lub większą ilością zleceń, w porównaniu do wcześniejszego zlecenia, nieznacznych odstępstw kolorystycznych pomiędzy pojedynczymi wydrukami w obrębie jednego zlecenia oraz nieznacznych odstępstw w wymiarach. To samo dotyczy, w kwestiach technicznych, porównań między pozostałymi wzorami a produktem końcowym.

 4. Vispronet® odpowiada za odstępstwa w jakości użytego materiału tylko do wysokości zlecenia. Dalsze roszczenia zleceniodawcy są wykluczone, chyba że nienależyta jakość jest wynikiem umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa Vispronet® naruszenia obowiązków. Nie narusza to prawa zleceniodawcy do możliwości dowodzenia powstania większej, zaś prawa Vispronet® do dowodzenia powstania mniejszej szkody. Nie narusza to również prawa stron do ewentualnego rozwiązania umowy. Odpowiedzialność nie zachodzi, gdy to zleceniodawca dostarcza materiał.

 5. Jeżeli zleceniodawca nie zlecił Vispronet® wykonania wydruku i/albo odbitek próbnych, które miałyby gwarantować w sposób wiążący daną gamę kolorystyczną, wtedy Vispronet® nie ponosi odpowiedzialności za to czy jest ona wiążąca ani za trwałość koloru. Związane z tym reklamacje nie będą uznawane.

 6. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do zakwestionowania całej dostawy.

 7. Dostawa zamówionego towaru w mniejszej lub większej ilości rzędu +/-10% nie stanowi wady i nie może zostać zakwestionowana z powodu jej nieznaczności, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej w umowie.

 8. Odstępstwa w wymiarach długości i szerokości rzędu +/-5% są wynikiem technologicznego przebiegu procesu produkcyjnego i dlatego nie stanowią wady, a co za tym idzie nie mogą być podstawą do reklamacji.

 9. Rękojmia zostaje wykluczona, jeżeli zleceniodawca nie zastosuje się do przekazanych mu wskazówek co do montażu i konserwacji towaru lub wspomnianych wyżej wskazówek co do zastosowania (por. § 7 ust. 14), albo gdy zmieni dostarczony towar bez zgody Vispronet® lub zleci jego zmianę osobom trzecim.

 10. Uzgodniona w pojedynczych przypadkach ze zleceniodawcą dostawa używanych przedmiotów odbywa się z wyłączeniem wszelkiej rękojmi.

 11. Wszystkie wzorce przekazane Vispronet® będą traktowane z należytą starannością. Vispronet® ponosi odpowiedzialność przy uszkodzeniu lub utracie tylko do wartości materiału. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone, chyba że uszkodzenie lub utrata nastąpiły w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez Vispronet®. Nie narusza to prawa zleceniodawcy do możliwości dowodzenia powstania większej, zaś prawa Vispronet® do dowodzenia powstania mniejszej szkody.

 12. Ponadto Vispronet® nie udziela rękojmi za błędy w pisowni i/albo składu, które powstały z powodu błędnych danych zleceniodawcy.

 13. Zużycie właściwe dla danego towaru w wyniku jego użytkowania nie stanowi powodu do reklamacji.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

 1. W przypadku braku współdziałania ze strony zleceniodawcy, w szczególności zaś w razie nieprzedłożenia zdatnych do druku dokumentów, firma Vispronet® jest uprawniona do wyznaczenia zleceniodawcy stosownego dodatkowego terminu do podjęcia działania, połączonego z oświadczeniem, że umowa może zostać rozwiązana, jeżeli działanie to nie zostanie podjęte do końca wyznaczonego terminu dodatkowego. Jeżeli termin wyznaczony zleceniodawcy upłynie bez podjęcia działania, należy go osobno poinformować o rozwiązaniu umowy. Vispronet® zachowuje prawo do roszczeń odszkodowawczych.

 2. Po udzieleniu zezwolenia na druk wzgl. produkcję bieżący proces wytwórczy jest nieodwracalny. Od tego momentu zleceniodawca nie możliwości nieodpłatnego stornowania zlecenia. (Szczegóły na temat statusu i postępów w realizacji zamówienia znajdują się na portalu klienckim). Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia firmie Vispronet® w ramach udzielonego zlecenia. Jednak Vispronet® musi uwzględnić w rozrachunku nakłady zaoszczędzone z powodu wypowiedzenia umowy ze strony klienta. Obowiązek przedłożenia i udostępnienia stosownych dowodów w związku z powyższym ciąży na zleceniodawcy.

 3. 3. Firma Vispronet® jest uprawniona do wypowiedzenia stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli odnośnie majątku zleceniodawcy wszczęto postępowanie upadłościowe lub gdy zleceniodawca złożył zapewnienie z mocą przyrzeczenia.

 

§ 11 Odpowiedzialność i odszkodowanie

Tylko w przypadku, gdy zleceniodawcą jest przedsiębiorca, obowiązują następujące ustępy od 1 do 3:

 1. O ile nie postanowiono inaczej w niniejszych OWH, roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia o zwrot kosztów ze strony zleceniodawcy zostają wyłączone. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odnosi się także do prawnych przedstawicieli oraz pomocników, którym firma Vispronet® powierzyła wykonanie zobowiązania, o ile zleceniodawca będzie wobec nich dochodził roszczeń.

 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów z tytułu naruszenia życia, ciała, zdrowia oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotne obowiązki umowne to takie obowiązki, które są konieczne do osiągnięcia celu umowy, np. Vispronet® ma obowiązek przekazania zleceniodawcy rzeczy wolnej od wad materialnych i prawnych, a także do przeniesienia własności rzeczy. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy również odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez firmę Vispronet®, jej prawnych przedstawicieli oraz pomocników, którym firma Vispronet® powierzyła wykonanie zobowiązania. Dlatego też firma Vispronet® odpowiada tylko za przeciętne, bezpośrednie, typowe z punktu widzenia umowy i dające się przewidzieć, zgodnie z typem produktu, szkody.

 3. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkty pozostają nienaruszone.

 

§ 12 Przedawnienie

Roszczenia zleceniodawcy co do rękojmi i odszkodowania ulegają przedawnieniu po upływie roku od momentu odbioru, za wyjątkiem roszczeń dotyczących działań umyślnych. Wspomniane wyżej reguły dot. przedawnienia nie mają zastosowania wobec umów z konsumentami w myśl kodeksu cywilnego – w tym zakresie obowiązują ustawowe terminy przedawnień.

 

§ 13 Zwyczaj handlowy

W obrocie kupieckim obowiązują zwyczaje handlowe branży drukarskiej (np. brak obowiązku wydania półproduktów, takich jak dane, litografie, płyty drukarskie, które powstają w celu wyprodukowania umownego produktu końcowego), o ile nie uzgodniono inaczej.

 

§ 14 Ochrona prawna własności przemysłowej i prawa autorskie

 1. Zleceniodawca zapewnia, że jest właścicielem wszelkich praw użytkowania, w szczególności w zakresie powielania i reprodukcji, wobec danych do wydrukowania, które udostępnił Vispronet®. Zleceniodawca ponosi samodzielnie wyłączną odpowiedzialność, jeżeli naruszył takowe prawa użytkowania albo gdy w wyniku realizacji jego zlecenia naruszono prawa osób trzecich, w szczególności zaś prawa autorskie, prawa ze znaku towarowego i patentów, a także opierające się na nich prawa użytkowania. W przypadku dochodzenia na tej podstawie praw przez osoby trzecie, zleceniodawca zwalnia Vispronet® ze wszystkich tych roszczeń.

 2. Vispronet® przysługują prawa autorskie w stosunku do wszelkich świadczeń noszących znamiona pracy twórczej, w szczególności zaś w zakresie projektów graficznych, ilustracji, tekstów, layoutów itp. Zleceniodawca płaci za pomocą wynagrodzenia za te prace tylko za samo wykonane świadczenie robocze, ale już nie za przyznanie mu praw z tytułu własności intelektualnej, w szczególności zaś nie za prawo do dalszego wykorzystywania lub powielania świadczenia noszącego znamiona pracy twórczej, które zostało wykonane przez Vispronet®. Opierające się na powyższym prawo do nieograniczonego korzystania z prawa autorskiego przez Vispronet® może zostać odpłatnie przeniesione na zleceniodawcę lub osobę trzecią – wymaga to jednak w każdym przypadku osobnego porozumienia w formie pisemnej między zleceniodawcą Vispronet®.

 3. Ponadto wszystkie wiadomości oraz grafiki na stronie internetowej Vispronet®, jak i jej layout służą tylko i wyłącznie do informowania zleceniodawcy. Użytkowanie następuje na własne ryzyko. Vispronet® i wszelkie związane z nią ilustracje, grafiki, fragmenty kodu programistycznego oraz ich części, stanowią wyłączną własność Vispronet® i podlegają ochronie praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i firm wzgl. logotypy cytowane na stronie internetowej Vispronet® stanowią wyłączną własność danego właściciela znaku towarowego.

 

§ 15 Postanowienia końcowe (miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu)

 1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie materialnemu prawu niemieckiemu BGB i HGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch i Handelsgesetzbuch– Kodeks Cywilny i Kodeks handlowy). Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.
 2. Wyłącznie dla przedsiębiorców, kupców i osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego: miejscem wykonania umowy i jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest siedziba Vispronet®, Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, Niemcy.
 3. We wszystkich innych przypadkach miejscem jurysdykcji jest Kamenz, pod warunkiem spełnienia wymogów § 38 ust. 2 ZPO (niem. Zivilprozessordnung – Kodeks postępowania cywilnego), a klient nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech.
 4. Jeżeli umowa lub niniejsze Ogólne warunki handlowe zawierają luki prawne, wówczas do wypełnienia takich luk uznaje się za uzgodnione takie prawnie skuteczne postanowienia, które strony umowy uzgodniłyby zgodnie z ekonomicznym celem umowy i celem niniejszych Ogólnych warunków handlowych, gdyby znali oni lukę prawną.
 5. Jeżeli jedno z wyżej wymienionych postanowień niniejszych Ogólnych warunków handlowych lub jakieś postanowienie w kontekście innych umów będzie lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień.

 

§ 16 Rozwiązywanie sporów

 1. Alternatywne rozwiązywanie sporów, zgodnie z Art. 14 ust. 1 rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich i § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich: Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, która znajduje się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy gotowi i nie godzimy się na postępowanie w przedmiocie rozwiązywania sporów przed instytucją konsumencką.

 

§ 17 Informacje dot. strony umowy

Za obecność Vispronet® w Internecie odpowiada spółka Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG. Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG jest stroną umowy w stosunku do wszystkich zawartych za jej pośrednictwem czynności prawnych.

Adres korespondencyjny:
Komplementariusz:
Rejestr handlowy:

Firma:
Rejestr handlowy:

Dyrektor zarządzający:

NIP.:

Telefon:
Faks:

E-mail:
Strona internetowa:
Vispronet® · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Niemcy

Sachsen Fahnen Verwaltungs GmbH
AG Dresden HRB 12291

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
AG Dresden HRA 1963

Jürgen Ruhland

DE 165 816 052

+49 3578 359-4040
+49 3578 359-222

info@vispronet.pl
www.vispronet.pl


Data: Czerwiec 2019